سرور مجازی فنلاند

CX11

VCPUS 1 Intel
RAM 2GB
فضا SSD 20 GB
ترافیک نامحدود
دسترسی روت
IP اختصاصی رایگان

CX21

VCPUS 2 Intel
Ram 4GB
فضا SSD 40 GB
ترافیک نامحدود
دسترسی روت
IP اختصاصی رایگان

CX41

VCPUS 4 Intel
RAM 16GB
فضا SSD 160 GB
ترافیک نامحدود
دسترسی روت
IP اختصاصی رایگان