سرور مجازی ترکیه

TR1

2 Core Intel® E5 Serisi V4
4 GB DDR4 RAM
فضا 50 GB NVME SSD
ترافیک نامحدود
دسترسی روت
IP اختصاصی رایگان
10Gbps Unlimited Traffic

TR2

VCPUS 2 Intel
RAM 4GB
فضا SSD 60 GB
ترافیک نامحدود
دسترسی روت
IP اختصاصی رایگان